Rompetrol

Автогаз

Engine

Защо да избереш Автогаз?

Ромпетрол

Ромпетрол автогаз

ИКОНОМИЧНО

Автогазта има много предимства като гориво, добивано на относително ниска цена, инсталацията за което би могла да се монтира на всякакъв бензинов автомобил. Това прави горивото подходящо за всеки бензинов автомобил.

ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКА КОЛА

Използването на автогаз е от ключово значение за постигането на качество, безопасност и професионализъм.

ГОРИВО, ЩАДЯЩО ОКОЛНАТА СРЕДА

Автогазта се смесва много добре с въздуха предвид факта, че не съдържа сулфур, бензен, олово или други канцерогенни вещества. Това резултира в по-хомогенно смесване на горивото и подобрено изгаряне без отлагания, което спомага за опазване на околната среда заради ниски емисии.

Engine

BENEFITS

ECONOMICAL

LPG has many advantages in use, being a fuel that is obtained at a relatively low cost and can be installed on any type of gasoline engine. Therefore, it is recommended and suitable for any type of car.

Rompetrol LPG

Rompetrol LPG

SUITABLE FOR ANY CAR

The use of LPG fuel is essential in achieving the goal of quality, safety and professionalism.

ENVIRONMENT-FRIENDLY

Because it uses a fuel without sulfur, benzene, lead or other carcinogenic substances, the LPG mixes very well with the air. This results in a more homogeneous fuel mixture and improved combustion without deposits, helping to protect the environment through low exhaust emissions.

$(function () { $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip() }); $(function () { $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip() });