Rompetrol
Presa
Гориво за всеки път, награди – един път

1. В периода от 00:00:00 ч. на 20.02.2023 г. до 23:59:59 ч. на 02.04.2023 г. включително всеки клиент, който направи покупка за минимум 15 литра бензин, дизел или газ в бензиностанции Ромпетрол в България или направи покупка на стойност минимум 15 лв. в магазините на бензиностанции Ромпетрол има право да участва в Промоция за спечелване на 43 награди, разпределени както следва:

1 карта за 600 литра безплатно гориво (тегли се в края на промоцията)

6 карти за 100 литра безплатно гориво (тегли се по 1 карта всяка седмица от промоцията)

36 карти за 50 литра безплатно гориво (теглят се по 6 карти всяка седмица от промоцията)

 

2. Всички награди се получават на място в обектите на Ромпетрол от служител на „Ромпетрол България“ ЕАД до 15 дни след подаване на данните от спечелелилия за получаване на наградата.

 

НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 

 1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.
 2. За да участва в Промоцията, участникът следва да:
 • зареди минимум 15 л гориво (бензин, дизел, газ) или да направи покупка на стойност минимум 15 лв. в бензиностанция Ромпетрол.
 • да изпрати SMS на кратък номер 108003. SMS-ът е безплатен за всички оператори. Регистрацията в промоцията се извършва чрез: изпращане на SMS с номер на трансакция и час, изписани по следния начин: 780905 15:40.
 • потребителят ще получава верификационен SMS след успешна/грешна регистрация
 • да запази касовата бележка за удостоверяване на покупката, в случай, че спечели награда.

 

 1. Участието в Промоцията не е ограничено в случай, че са изпълнени условията на промоцията.
 2. Един участник / един мобилен номер може да спечели само една награда на седмица.
 3. Всеки участник може да се регистрира с повече от една касова бележка/фактура.
 4. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация/участие, независимо от стойността на касовата бележка/фактура.
 5. За голямата награда участват всички регистрации за периодаа.

 

 

НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

10. Наградите, които могат да бъдат спечелени в Промоцията са следните:

1 карта за 600 литра безплатно гориво (тегли се в края на промоцията)
6 карти за 100 литра безплатно гориво (тегли се по 1 карта след края на всяка седмица от промоцията)
36 карти за 50 литра безплатно гориво (теглят се по 6 карти след края на всяка седмица от промоцията) 

 1.  Тегленето на наградите ще бъде на лотариен принцип и ще бъде осъществено по следния начин:
 •  Седмичните награди (1 карта за 100 литра безплатно гориво и 6 карти за 50 литра безплато гориво) ще се теглят на следните дати:
 • първо теглене на 27.02.2023г.
 • второ теглене на 06.03.2023г.
 • трето теглене на 13.03.2023г.
 • четвърто теглене на 20.03.2023г.
 • пето теглене на 27.03.2023г.
 • шесто теглене на 03.04.2023г.
 • Голямата награда (1 карта за 600 литра безплатно гориво) ще се тегли на 03.04.2023г.
 • Печелившите ще бъдат уведомявани за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер
 • Всяка от наградите, спечелена по реда на точка 11.1 ще бъде изтеглена на лотариен принцип от всички регистрации, направени през предходната седмица
 • Наградата, спечелена по реда на точка 11.2 ще бъде изтеглена на лотариен принцип от всички регистрации, направени през периода на промоцията
 • Имената на спечелилите награди участници ще бъдат публикувани на уебсайта на бензиностанции Ромпетрол  www.rompetrol.bg.
 • След известяване за спечелване на награда, участникът изпраща на e-mail своите имена, близка бензиностанция и копие на касовия бон.
 • Участникът е длъжен да пази касовия бон като доказателство за покупка.
 • В случай, че участникът не представи касовия бон при получаване на наградата, или данните от изтеглената чрез жребий печеливша регистрация не съвпадат с данните от касовия бон, Организаторът има право да откаже връчването на наградата.
 • При предоставяне на спечелената награда, печелившият участник е длъжен да предостави касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелена тази награда, и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели. Служителят и печелившият участник са длъжни да подпишат приемо предавателен протокол в два екземпляра, след което се предоставя наградата на печелившия.
 • В случай, че участникът не бъде открит на телефона, от който е изпратен  SMS в рамките на 14 дни, след като е бил изтеглен в жребия, Организаторът има право да връчи наградата на резервен участник, изтеглен в жребия.
 • ​​​​​В случай, че няколко участника не могат да бъдат открити в рамките на 14 дни от датата на тегленето, въпреки всички усилия, положени от страна на Организатора, то същият има право да изтегли чрез нов жребий съответния брой нови участници.
 • Организаторът ще уведоми спечелилите участници чрeз SMS на мобилният номер, с който са се регистрирали за наградата в рамките на 7 дни от датата на тегленето и ще достави наградата в най-удобната за тях бензиностанция Ромпетрол.
 • Доставката на спечелената награда ще се осъществява до 2 седмици в случай, че участникът е предоставил данни за получаването й на имейл посочен от Организатора или телефона, посочен в печелившия SMS. В случай че участникът не потърси/ вземе наградата в рамките на 3 седмици от датата на известяването му, той губи правото да я получи.
 • Наградите ще бъдат предавани срещу лична карта, подпис, представен касов бон и регистрационен SMS и приемо-предавателен протокол лично на печелившия участник.
 • Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя прeценка с цел популяризиране на Промоцията.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С участието си в промоцията участниците приемат и дават съгласието си Организаторът да събира и да обработва личните им данни, в качеството на администратор на лични данни, както и да възлага обработването им на обработващ данните по смисъла и при условията на ЗЗЛД
 2. Организаторът декларира, че предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на настоящата промоция.
 3. С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е информиран за доброволния характер на предоставяне на личните си данни и ги предоставя доброволно със знанието, че това не е негово задължение и евентуалното им непредоставяне не би довело до неблагоприятни последици за него.
 4. С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е информиран за правото му на достъп и правото на коригиране на събраните данни, както и за останалите му права по ЗЗЛД, в това число:

а) Правото на информация и достъп до вашите лични данни,
б) Правото на поправяне на личните ви данни,
в) правото да бъдете забравени / да изтриете личните си данни;
г) правото на ограничаване на обработката;
д) Право на преносимост на данни
е) Правото да се противопостави на обработката на вашите данни, ако вашите лични данни се обработват съгласно член 6, параграф 1, буква д) или е), включително профилиране въз основа на тези разпоредби и за изпълнение на задача извършени в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора, и за целите на законните интереси на контролиращия орган;
ж) Правото да не бъдете обект на индивидуално решение, което означава, че имате право да поискате и да получите оттегляне, анулиране и преразглеждане на всяко решение, което има правни последици за вас, възприето само въз основа на автоматизирана обработка на данни с цел оценка личностни черти, като професионалните ви умения, надеждността, поведението на работното място;
з) Право на подаване на жалба до Националния надзорен орган за обработка на лични данни или до компетентни съдилища.

 

12.1. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могатда бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на www.rompetrol.bg.

12.2. В частност, в случай на спечелване на награда и приемане на Награда от Участник, Организаторът  има право да обработи личните данни на съответния Участник, а именно неговите имена, адрес, снимка или други лични данни за целите на изготвяне на аудио, видео, печатни и други съобщения, които ще бъдат публикувани в интернет или посредством други медии, за което Участникът няма да получи допълнително заплащанe.

 

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ:

 1. Ромпетрол България ЕАД, ЕИК 117599032, ДДС BG117599032 със седалище и адрес на управление: бул. Сливница 188, ет. 6, София 1202, България, електронна поща: office.bulgaria@rompetrol.com, тел.: 02 985 57 00
 2. Организаторът си запазва правото да прекрати или измени условията на настоящата промоция по всяко време с тридневно предизвестие в бензиностанции Ромпетрол и на интернет страницата на Ромпетрол: www.rompetrol.bg
 3. С изпращането на SMS за регистрация на участие в настоящата промоция участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.
 4. За допълнителни въпроси и повече информация във връзка с промоцията участниците могат да се свържат на телефон 02 985 57 00 от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден или на e-mail: office.bulgaria@rompetrol.com

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ НА ЛОТАРИЕН ПРИНЦИП ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ

 

 1. С участието си в промоцията участниците потвърждават, че са информирани за задължението си да декларират получените на случаен принцип предметни награди, които подлежат на данъчно облагане, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. Организаторът, предоставящ предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да издаде на наградените физически лица служебни бележки по образец  за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

 

УЧАСТНИЦИ

 

18. Участие в Промоцията могат да вземат:

-   Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години, клиенти на Ромпетрол.

19.В Промоцията не могат да участват:

 • Притежателите на карта Fill&Drive.
 • Юридически лица

-      Служители на Ромпетрол и търговските обекти в страната, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Ромпетрол, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членовете на техните семейства.

-      Служители на доставчиците и изпълнителите на Кампанията: служители на всяка компания, която пряко си сътрудничи с Ромпетрол за целите на изпълнение на Кампанията и техните семейства.

Ромпетрол си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил, която и да е разпоредба на Общите условия.

Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Общи Условия.

Ромпетрол България ЕАД си запазва правото да променя правилата на Промоцията, продължителността и условията й, като обявява всички промени на www.rompetrol.bg. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани и ще са в сила, считано от момента на публикуването им.