Rompetrol

В съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-долу " "Общото ЕС регламент за защита на данните" или "GDPR"), както и на националните разпоредби, приети за прилагането на регламента за защита на данните на Общото ЕС, компанията Ромпетрол България., част от групата на KMG (наричана по-долу "дружеството") , със седалище в гр. София, ул. Сливница 188, ет. 6, регистрирано в Търговския регистър под №. 117599032, като Изпълнителен Директор, е длъжен да обработва добросъвестно и в съответствие с действащите правни разпоредби вашите лични данни, които ни предоставяте, само за определените цели.

 

Администратор на данни:

Ромпетрол България е българска компания, организирана и съществуваща съгласно законите на България, която като работодател съхранява добросъвестно личните данни на своите служители в съответствие с трудовото законодателство и други приложими разпоредби в пълно съответствие с принципите на личните данни обработка за законни цели съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС, националните разпоредби, приети за прилагане на общия регламент на ЕС за защита на данните.

1. Лични данни

Обработените данни:

Име и собствено име,

• дата и място на раждане, други данни в документите за семейно състояние;

• Адрес (местожителство / резиденция), телефон / факс, имейл;

• Персонален идентификационен номер, серия и номер на лична карта;

• Месторабота;

• банкова и IBAN сметка,

• Данни за закупените услуги и продукти, като: количество, количество, дата и място на закупуване;

• Код на картата за попълване и изпълнение;

• Данни за получените приходи;

• Вашето изображение;

• Други данни.

 

2. Цел на обработката на лични данни

Тези данни се обработват от Дружеството за следните цели:

а) За закупуване на продукти с втечнен нефтен газ, горива и други специфични продукти, за издаване на финансови гаранции за сумите, удържани като гаранция, според случая, за сключване и администриране на сключените от вас договори като клиенти и / или потребител на лична карта за попълване и изпълнение по чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните с оглед сключването и изпълнението на споразумение с лицето, за което се отнасят данните,
б) И за извършване на плащанията, съответно на фактурирането на услугите, предоставени по чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните;
в) С цел да се провери надеждността и одобрението на кредитния лимит за клиентите по " Fill&Go" по чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните, съответно в легитимния интерес на администратора при прилагане на мерките за анализ на кредитния риск;

 

г) С оглед на изпълнението на правно задължение към Контролиращия орган, съответно с оглед осигуряване на услуги за сигурност, чрез анализ на инциденти по сигурността, извършването на превантивни мерки за предотвратяване на изпирането на пари, съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните;
д) С цел разглеждане на жалби и уведомления в бензиностанциите на "Ромпетрол", по телефона или по пощата, по чл. 6, ал. 1), букви в) и е) от Общия регламент за защита на данните с оглед изпълнение на правно задължение, съответно за изпълнение на законния интерес на Контролиращия орган, състоящ се в анализа и уреждане на уведомените инциденти;
е) За да се свържем с Вас, за да получим Вашето мнение относно закупените от Вас услуги и продукти на Администратора и KMG International Group чрез телефонно обаждане, имейл, SMS, уебсайт, социални медийни канали и мобилни приложения в съответствие с чл. , 6, ал. 1) буква е) от Общия регламент за защита на данните;
ж) За статистически цели, съгласно чл. 6, ал. 1), буква е) и чл. 89 от Общия регламент за защита на данните;
з) За вътрешногрупово отчитане, съответно за извършване на обслужване на клиентите чрез дружествата на KMG International Group, съгласно чл. 6, ал. 1) буква е) от Общия регламент за защита на данните, в легитимния интерес на контролиращия орган да организира по най-ефикасен начин посещаващата дейност на своите клиенти, като по този начин гарантира високо качество на предлаганите услуги и продукти;

i) за възстановяване на дължимите от Вас суми към Администратора, по взаимно съгласие / чрез принудително изпълнение, включително за уреждане на различните съдебни спорове, съгласно сключените договори и законния интерес на Контролиращия орган при възстановяването на вземанията, свързани с съществуващите договорни отношения с вас , съгласно чл. 6, ал. 1, букви б) и е) от Общия правилник за защита на данните, както и за възстановяване чрез принудително изпълнение на дължимите суми по чл. 6, ал. 1), буква в) от Общия регламент относно защитата на данните и приложимите правни разпоредби;
й) За видеонаблюдение чрез заснемане на вашето изображение в случай, че посещавате офисите на бензиностанциите на "Администратор" или "Ромпетрол", извършени в законния интерес на администратора по чл. 6, ал. 1) букви е) и в) от Общия правилник за защита на данните, съответно Закона за частната охранителна дейност;

В случаите, когато Дружеството ще реши да обработва вашите лични данни за други цели, особено по чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент на ЕС за защита на личните данни и на вътрешните законодателни актове, одобрени с оглед прилагането на Общия регламент на ЕС, съответно с вашето съгласие, ще Ви бъде изпратен отделен информационен меморандум, свободно изразено съгласие.

 

3. Продължителност на обработката на лични данни
В рамките на целите, свързани с изпълнението на сключения с Вас договор и с предоставянето на закупените от Вас услуги и продукти, вашите лични данни се съхраняват за ограничен период от време на едно място и съгласно законовите разпоредби и условия, както следва:

- Документите, съдържащи лични данни, се съхраняват за срока на договорното правоотношение с Администратора, съответно 10 години след изтичането му.
Продължителността на съхраняването на видеозаписите, заснети от камерите за видео наблюдение, посочени в точка 2, буква и), е до 30 дни от датата на тяхното заснемане.


4. Необходимост от обработка на лични данни
Данните, обработвани за целите, предвидени в точка 2, букви а) -д), са необходими с оглед сключването или изпълнението на сключеното с вас споразумение или за спазването на правното задължение на контролиращия орган, така че Ваш отказ при изпращането на тези данни на Контролиращият орган може да определи невъзможността за сключване на договорни отношения за определени услуги като услугата "Fill&Drive".

В случай, че се противопоставяте на обработката на вашите данни с цел получаване на вашето мнение по отношение на предлаганите или закупени услуги или продукти по т. 2), буква е), договорните отношения между Вас и Контролиращия няма да бъдат засегнати по никакъв начин.
В случай, че се противопоставяте на обработката на данни за статистически цели по т. 2) буква е), ние информираме, че тази опция ще бъде анализирана и в зависимост от вашата конкретна ситуация ще получите отговор по чл. 21 от Общия регламент за защита на данните, възражението за такава операция, което няма въздействие върху продължаването на договорните отношения с контролиращия орган.


5. Упълномощени лица и получатели на данни
Личните данни могат да се изпращат от субекта на данните, представителите на субекта на данни, други дружества в рамките на една и съща група като контролиращия орган
- Дружествата в рамките на KMG International, които извършват за Дружеството дейности в областта на поръчките, трудовите взаимоотношения или на кого Дружеството отчита резултатите от своята дейност, като KMG Rompetrol Services Center S.R.L., Глобална система за сигурност S.A. KMG Rompetrol S.R.L.
- търговските дружества, обслужващи бензиностанции;
- Други дружества от групата на администратора в ЕС / ЕИП.
- доставчици на информационни и телекомуникационни услуги, куриерски услуги, рекламни агенции, други договорни партньори (например адвокати, одитори, обвързани със задълженията за поверителност по отношение на изпратените данни).
- Държавни органи, Въз основа на компетенциите си, предвидени в приложимото право.
6. Прехвърляне на лични данни:
Личните данни могат да бъдат достъпни от други чужди компании в рамките на KMG International Group с цел извършване на съвместни проекти или одит на дейностите на организациите на Групата, както следва:
- KazMunayGas Trading AG със седалище в Cassarinetta 9, 6900, Lugano, Швейцария. Споменаваме Швейцария, която съгласно Решението на Европейската комисия гарантира подходящо ниво на защита на личните данни,
- KMG Rompetrol Kazakhstan, със седалище в Астана, 010000, Република Казахстан, Астана, Район Есил, 4а Сос. Kurgalzhinskoe. Споменаваме, че за Казахстан имаме сключен KMG Rompetrol Kazakhstan стандартно споразумение за обработка на лични данни.

 

В случай, че вашите данни ще бъдат прехвърлени на други дружества в чужбина, с цел осъществяване на целта на операцията по обработка на данни, ще бъдат уведомени и гаранциите, предвидени в чл. 44-49 от Общия регламент за защита на данните.
Данните, изпратени на трети страни, са подходящи, уместни и не прекомерни с оглед на целта, за която са събрани, и които позволяват прехвърлянето им на определена трета страна.

 

7. Права на субекта на данните

За да сте напълно информирани, вие, като субект на данните, имате следните права изключително във връзка с вашите лични права съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните:
(а) Правото на достъп означава, че имате право да получите потвърждение от Контролиращия орган дали личните ви данни са обработени или не, и ако бъдете обработени, може да имате достъп до съответните данни и до информация как се обработват тези данни.
б) Право на преносимост на данни означава правото да се получават личните данни в стандартен, структуриран, често използван и машинно четен формат и правото да се предават тези данни на друг администратор без затруднение от Администратора, когато такива данни се обработват автоматично въз основа на съгласието съгласно член 6, параграф 1, буква а) или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните на ЕС.
в) Правото на възражение означава вашето право да оспорвате на основание, свързано с конкретната ви ситуация, обработването на вашите лични данни, включително профилиране на базата на тези данни, когато е необходима обработка съгласно букви д) и е) от член 6, параграф 1, за да се постигне легитимен интерес на контролиращия орган или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес.
(г) Правото на поправяне се отнася до правото на правото да получи от контролиращия орган неоправдано забавяне поправянето на неточни лични данни, отнасящи се до вас. Имате право да искате поправка на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление, а вашите поправени данни ще бъдат предадени на всеки получател на данни, освен ако това се окаже невъзможно или изисква непропорционални усилия.
д) Правото за заличаване ("правото да бъдете забравен") представлява правото да поискате изтриване на личните ви данни без неоснователно забавяне, когато личните ви данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани или обработени по друг начин ; където оттегляте съгласието си и няма друга законна основа за обработка; когато възразявате срещу обработването и няма преобладаващо законосъобразно правно основание; където личните Ви данни са били обработени незаконно; където вашите лични данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение; Вашите лични данни са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество. Изтриването на данни ще бъде предадено на всеки получател на данни, освен ако това се окаже невъзможно или изисква непропорционални усилия.
е) Правото на ограничаване на обработката се отнася до случая, когато точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни; когато обработването е незаконно и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това изисква ограничаване на тяхното използване; когато администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данни за установяване, упражняване или защита на правни искове; когато лицето, за което се отнасят данните, се е противопоставило на обработката, докато се установи дали легитимните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.
ж) Правото да не се подчинявате на решение, основаващо се само на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици за вас или по подобен начин ви засяга значително, освен когато решението е необходимо за сключване или изпълнение на договор с вас, в който случай обработката се извършва въз основа на действащите правни разпоредби или на вашето свободно съгласие.
з) Право на оттегляне на вашето съгласие. Когато вашите лични данни се обработват въз основа на вашето съгласие, имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време, без да оказвате влияние върху законосъобразността на обработката въз основа на такова съгласие преди оттеглянето му.

Освен това, като субект на данните имате право да подадете жалба до Националния надзорен орган за обработка на лични данни или до компетентни съдилища.
Всички по-горе права могат да се упражняват чрез писмено подписано и датирано искане, изпратено до седалището на Ромпетрол България. От 25 май 2018 г. можете да се свържете с служителя по защита на данните на адрес: RPBDPO@rompetrol.com или да ни се обадите на телефон 029855710 за въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни.
Освен това, за всички въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни, можете да се свържете с служителя по защита на данните, като изпратите писмо до адреса.
В случай, че имате въпроси относно упражняването на Вашите права за защита на данните, те ще бъдат отговорни от администратора в рамките на 30 дни в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС №. 679/2016.
Ромпетрол гарантира, че вашите данни се обработват за законни цели и че той изпълнява адекватни технически и организационни мерки за гарантиране на целостта и поверителността на данните съгласно членове 25 и 32 от Общия регламент за защита на данните на ЕС.