Rompetrol

Успехът и ефективността на нашата работа зависят, на първо място и главно, от нашите служители, които определят всяка операция с динамиката, представянето, креативността и компетенцията си.

Ние поемаме цялата морална отговорност, свързана с промотирането на Качество, безопасност и сигурност на работата, опазване на околната среда и за осигуряването на благосъстоянието на всеки, ангажиран в дейността на компанията: нашите служители и техните семейства, нашите партньори, нашите клиенти и доставчици, общности около работните ни места и други страни, върху които има влияние работната ни среда.

KMG Интернешънъл промотира и ще продължава да промотира най-високи стандарти за Качество, безопасност и сигурност на работата, опазване на околната среда със следните цели:

  • Промотиране на положителна организационна култура по отношение на Качеството, безопасността и сигурността на работата, опазването на околната среда.

  • Информираност на служителите и партньорите относно изискванията и процесите, свързани с Качеството, безопасността и сигурността на работата, опазването на околната среда, за да бъдат и те активно заинтересовани и ангажирани с развиването и постигането на тези цели.

  • Прилагането, чрез Груповите мениджъри и Лидери, на нашата визия, стратегия и политика за управление на принципите на Качество, безопасност и сигурност на работата и опазване на околната среда.

  • Спазването на законовите изисквания и изискванията на Референтните стандарти за Качество, безопасност и сигурност на работата и опазване на околната среда за дружествата в Групата.

  • Предоставяне на информация и ресурси на нашите служители и партньори за постигане на поставените цели по отношение на Качество, безопасност и сигурност на работата и опазване на околната среда.

  • Проследяване на процесите и дейностите чрез проверки и одити, за да се гарантира, че нашите решения и приложените мерки са ефективни и за да постигаме постоянни подобрения.

  • Установяване на методи за идентифициране и адресиране на опасности и рискове с цел минимизиране или елиминиране на въздействието върху Качеството, безопасността и сигурността на работата и опазването на околната среда.

  • Установяване и прилагане на организационни стратегии за съхраняване на природните ресурси чрез пестене на енергия, намаляване на отпадъците и вредните емисии.

Ще продължим да прилагаме цялото си познание, за да идентифицираме и удовлетворяваме интересите и нуждите на нашите служители, клиенти и всички свързани с процеса страни, и да поддържаме и стимулираме тяхното доверие.